นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ผู้รับบริการพึงพอใจ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีมีคุณธรรมจริยธรรม สำนึกไทย วิถีประชาธิปไตยและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

3. เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง

4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล

กลยุทธ์

1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม สำนึกไทย  ประชาธิปไตย  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง

4. พัฒนาคุณภาพบุคลากร

5. สร้างเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษา

อัตลักษณ์

โรงเรียนทันสมัย สไตล์โบราณ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

1. มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

         2. มีอัธยาศัยไมตรี
Ċ
วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน,
15 มิ.ย. 2563 20:26
Comments