ข้อมูลบุคลากร 

นายอดิศักดิ์  มีบุญตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
       ปริญญาตโท
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

***
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
062-1989784

2505adisak@gmail.com


นางอัญญาณี  สุขผุยตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
       ปริญญาตโท
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
ชำนาญการพิเศษ

***
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ศษ.ม.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
084-7858991
-


นายพานิชย์  ทุมมาลาตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
       ปริญญาตโท
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
ชำนาญการพิเศษ

เกษตร
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
084-7858991
-


นางขนิษฐา  ยายืนตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
       ปริญญาตโท
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
ชำนาญการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
092-4412727
-


นางจันทิมา เสนานุชตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
-

การศึกษาปฐมวัย  (ค.บ.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
064-9454919
-


นางสาวจารุวรรณ พนะโพธิ์ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี

 เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
ชำนาญการ

1. คอมพิวเคอร์  (วท.บ.)
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25XX
-
-


นางธิดารัตน์ ผิวพันธมิตรตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25XX
-
-


นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
-

คณิตศาสตร์  (ค.บ.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
087-8624163
-


นางสาวสุชาดา เพ็งเที่ยงตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
-

ภาษาไทย (ค.บ.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
082-0492338
-


นายกัมพล  เรืองสมบัติตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
-

คณิตศาสตร์  (ค.บ.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
080-6089795
-


นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
-

วิทยาศาสตร์  (ค.บ.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
085-6583513
-


นายเกียรติชัย  วงษ์ละครตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
-

คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
088-5358345
kiattichai.won@loei1.go.th


นางสาวกมลชนก  สิงมะม่อตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครู
-

ภาษาไทย (ค.บ.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
088-3280559
-


นายกิติพัฒน์  นาดีตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี

 เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครูผู้ช่วย
-

1. วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
089-6239014
-


นางวิสุตา  มีสีตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
       ปริญญาตตรี
       ปริญญาตโท
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


พนักงานราชการครู

***
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ (ศษ.ม.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
093-3769450
-


นายกวิณกฤษณ์  ขุนวันตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี 

 เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ)

1. สื่อสารมวลชน (นศ.บ.)
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25XX
095-6625356
-


นางสาวดวงพร  โสวันนา
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (วท.บ.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
065-1145956
-


นายวินิจ สอนอ่อนตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตตรี
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mail


ครูอัตราจ้าง

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
-
093-3286026
-


นายอภิชาติ  วรรณจักร
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25XX
084-6004160
-นายคนอง โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailนักการภารโรง (จ้างรายวัน)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
-
-
-


ตารางสรุปข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา