ข้อมูลบุคลากร 

นายอดิศักดิ์  มีบุญ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
062-1989784

2505adisak@gmail.com


นางอัญญาณี  สุขผุย
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
084-7858991
-


นายพานิชย์  ทุมมาลา
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
084-7858991
-


นางขนิษฐา  ยายืน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
092-4412727
-


นางจันทิมา เสนานุช
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
-
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
064-9454919
-


นางสาวจารุวรรณ พนะโพธิ์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
ชำนาญการ
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25XX
-
-


นางธิดารัตน์ ผิวพันธมิตร
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
ชำนาญการ
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25XX
-
-


นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
-
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
087-8624163
-


นางสาวสุชาดา เพ็งเที่ยง
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
-
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
082-0492338
-


นายกัมพล  เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
-
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
080-6089795
-


นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
-
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
085-6583513
-


นายเกียรติชัย  วงษ์ละคร
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครูผู้ช่วย
-
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
088-5358345
kiattichai.won@loei1.go.th


นางสาวกมลชนก  สิงมะม่อ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครูผู้ช่วย
-
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
088-3280559
-


นายกิติพัฒน์  นาดี
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครูผู้ช่วย
-
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
089-6239014
-


นางวิสุตา  มีสี
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครู
-
ปริญญาตโท
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
093-3769450
-


นายกวิณกฤษณ์  ขุนวัน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
-
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25XX
095-6625356
-


นางสาวดวงพร  โสวันนา
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
-
ปริญญาตรี
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
065-1145956
-


นายวินิจ สอนอ่อน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailครูอัตราจ้าง
-
ปริญญาตรี
-
093-3286026
-


นายอภิชาติ  วรรณจักร
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
-
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25XX
084-6004160
-นายคนอง โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
โทรศัพท์
E-mailนักการภารโรง (จ้างรายวัน)
-
มัธยมศึกษาปีที่ 3
-
-
-


ตารางสรุปข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา