ข้อมูลบุคลากร 


 
นายอดิศักดิ์  มีบุญ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Tel : 
062-1989784
E-mail :
 2505adisak@gmail.com


นางบุญโชค  คำนามะ
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 081-2601786
E-mail : 
 

นางขนิษฐา  ยายืน
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 092-4412727
E-mail : 
   

นางอัญญาณี  สุขผุย
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 098-5156949
E-mail : 

นายพานิชย์  ทุมมาลา
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 084-7858991
E-mail : 
   

นางจันทิมา เสนานุช
ครู คศ.1
Tel : 064-9454919
E-mail : 

 
นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์
ครู คศ.1
Tel : 087-8624163
E-mail : 
   

นางสาวสุชาดา เพ็งเที่ยง
ครู คศ.1
Tel : 082-0492338
E-mail :

นายกัมพล  เรืองสมบัติ
ครู  คศ.1
Tel : 080-6089795
E-mail : 
   
 
นางศุภาพิชญ์  ศรีชัยศักดิ์
ครู คศ.1
Tel : 087-8672399
E-mail : 
 
 นางสาวศิริญญา  บุราคร
ครู คศ.1
Tel : 085-6583513
E-mail : 
   
 
นายเกียรติชัย  วงษ์ละคร
ครูผู้ช่วย
Tel :088-5358345
E-mail : kiattichai.won@loei1.go.th
 
นางสาวกมลชนก  สิงมะม่อ
ครูผู้ช่วย
Tel : 088-3280559
E-mail : 
   
 

นายกิติพัฒน์  นาดี
ครูผู้ช่วย
Tel : 089-6239014
E-mail : 
 
นางวิสุตา  มีสี
พนักงานราชการ
Tel : 093-3769450
E-mail : 
   
 
นายกวิณกฤษณ์  ขุนวัน
ครูพี่เลี้ยง
Tel : 095-6625356
E-mail : -

 
นางสาวดวงพร  โสวันนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Tel : 065-1145956
E-mail : 
 
นายอภิชาติ  วรรณจักร
นักการภารโรง
Tel :084-600-4160
E-mail :