โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่


             
 
ชื่อ-สกุล : นายอดิศักดิ์  มีบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2551
เกิดวันที่ : 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2505
วุฒิการศึกษาสูงสุด : การศึกษาหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)
                       สาขาบริหารการศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail :  2505adisak@gmail.com
Telephone : 
062-1989784บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
Ċ
วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน,
16 มิ.ย. 2563 22:54
Comments