วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

       มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ผู้รับบริการพึงพอใจ


พันธกิจ  เป้าหมาย

         1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

         2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีมีคุณธรรมจริยธรรม สำนึกไทย วิถีประชาธิปไตยและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

         3. เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง

         4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาลComments