กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ส.ค. 2562 09:01 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 08:58 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
15 ส.ค. 2562 08:56 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข การวัดและประเมินผลการเรียน
15 ส.ค. 2562 08:42 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข การเทียบโอนผลการเรียน
15 ส.ค. 2562 08:38 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
15 ส.ค. 2562 08:37 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
14 ส.ค. 2562 16:01 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
14 ส.ค. 2562 15:59 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
14 ส.ค. 2562 15:58 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
14 ส.ค. 2562 15:56 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
14 ส.ค. 2562 15:54 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
14 ส.ค. 2562 15:33 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 ส.ค. 2562 15:32 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14 ส.ค. 2562 15:32 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
14 ส.ค. 2562 15:13 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
14 ส.ค. 2562 14:32 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
13 ส.ค. 2562 20:29 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ QR C รร new.png กับ หน้าแรก : HOME
13 ส.ค. 2562 19:54 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
13 ส.ค. 2562 19:53 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ สไลด์1.PNG กับ ข้อมูลบุคลากร
6 ส.ค. 2562 06:39 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 06:20 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 06:20 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 06:19 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 06:15 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 06:10 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต

เก่ากว่า | ใหม่กว่า