กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ก.ย. 2563 21:38 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O10.2 แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา ปีงบ 63.pdf กับ แผนการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 21:38 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ O10.2 แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา ปีงบ 63.pdf จาก แผนการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 21:27 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O18 (2)แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 ก.ย. 2563 21:27 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 ก.ย. 2563 20:36 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน ย้ายหน้า แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 ก.ย. 2563 20:36 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O18 (1)แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562.pdf กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 ก.ย. 2563 20:36 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ O18 (2) แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 + บันทึกข้อความ.pdf จาก แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 ก.ย. 2563 20:36 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ O18 (1) แผนการใช้จ่าย ปีการศึกษา 2562.pdf จาก แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 ก.ย. 2563 08:16 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O19(2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
18 ก.ย. 2563 08:16 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O19 บันทึกข้อความ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
18 ก.ย. 2563 08:15 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
18 ก.ย. 2563 08:11 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ O19 บันทึกข้อความ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
18 ก.ย. 2563 08:10 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.pdf กับ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 ก.ย. 2563 06:00 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 ก.ย. 2563 05:59 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 ก.ย. 2563 05:58 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 ก.ย. 2563 05:57 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
15 ก.ย. 2563 02:59 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
15 ก.ย. 2563 02:57 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O37 ประชุมผู้ปกครอง.pdf กับ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
15 ก.ย. 2563 02:57 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O37 แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาจากเขต.pdf กับ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
15 ก.ย. 2563 02:57 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O37 คู่มือการป้องกันผลประโยชนืทับซ้อน.pdf กับ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
15 ก.ย. 2563 02:14 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf กับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
15 ก.ย. 2563 02:14 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O41 (1) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf กับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
15 ก.ย. 2563 02:13 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
15 ก.ย. 2563 02:12 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 63 รร เเชียงคาน วิจิตรวิทยา.pdf กับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า