ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอเชียงคาน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ.2465  ที่ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลเมือง  1  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มี นายแก้วตา  ทิพรส  เป็นครูใหญ่คนแรก โดยใช้ศาลาวัดป่ากลางเป็นที่เรียนหนังสือ  ต่อมา รองอำมาตย์เอกหลวงวิจิตรนรภิบาล  ได้มาก่อสร้างโรงเรียนขึ้น  ณ  ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันด้วยเงินศึกษาพลีเป็นอาคารเรียนถาวร  หลังคามุงสังกะสี  งบประมาณการก่อสร้าง  807.60  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  7  มีนาคม  2475  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลเมือง  1  เชียงคานวิจิตรวิทยา  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2589  อาคารเรียนได้ถูกพายุพัดพังเสียหายมาก  จึงย้ายที่เรียนไปอยู่ที่วัดมหาธาตุเป็นการชั่วคราว  ต่อมาในสมัย นายสลัด  แก้วสว่าง  ศึกษาธิการอำเภอเชียงคานได้ของบประมาณมาสร้างอาคารเรียนทั้งสิ้น  3,800  บาท  และได้ย้ายกลับมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2490  และในปี  พ.ศ.  2495  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา  จนถึงปัจจุบัน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยมี  นายอดิศักดิ์  มีบุญ  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

     ที่ตั้งและเขตบริการ

โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  มีเนื้อที่ทั้งหมด  20  ไร่  2  งาน  19.5  ตารางวา  เป็นโรงเรียนชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้น  มีอาณาเขตติดกับสถานที่สำคัญ คือ 

ด้านทิศเหนือ       ติดกับแม่น้ำโขง 

ด้านทิศใต้           ติดถนนศรีเชียงคานและโรงพยาบาลเชียงคาน 

ทิศตะวันออก       ติดกับโรงเรียนเชียงคาน 

ทิศตะวันตก         ติดกับวัดท่าคก

อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ประมาณ  50  กิโลเมตร  มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปา  เส้นทางคมนาคมสะดวกตลอดทั้งปีมีหมู่บ้านในเขตบริการ คือ หมู่ที่ 2 บ้าน   เชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย