กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”

๑.      นายเสกสิทธิ์  สอนสิงห์                                                          ประธานกรรมการ

๒.      นางจินตนา  คงกล้า             ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

๓.      นางขนิษฐา  ยายืน              ผู้แทนครู                                      กรรมการ

๔.      จ.อ.ทองหล่อ  เสวตวงษ์        ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

๕.      นายสุรชัย  แองดี                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

๖.      นายอมรศักดิ์  เจียระพงษ์      ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

๗.      พระครูปิยธรรมนิวิฐ             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา        กรรมการ

๘.      นายหวย  บุญผ่องศรี            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

๙.      นายอดิศักดิ์ มีบุญ               ผู้อำนวยการสถานศึกษา                    กรรมการและเลขานุการ

Comments