นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ผู้รับบริการพึงพอใจ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีมีคุณธรรมจริยธรรม สำนึกไทย วิถีประชาธิปไตยและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

3. เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง

4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล

อัตลักษณ์

โรงเรียนทันสมัย สไตล์โบราณ

Comments