การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

รายการประเมิน     รูปแบบไฟล์
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/school-information/khorngsrang-kar-brihar-ngan
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/school-information/plan
05 ข้อมูลการติดต่อ
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/school-information/contact
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/school-information/law
07 ข่าวประชาสัมพันธ์         https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/enews/school
08 Q & A
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/school-information/tham-txb
09 Social  Network         https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/relations/social-network
010 แผนดำเนินงานประจำปี
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/administration/planyear
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/administration/report6month
012 รายงานการดำเนินงานประจำปี
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/administration/reportyear
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/operation/khumux-hrux-matrthan-kar-ptibati-ngan
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/service/manual
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/service/statistics
016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/service/report
017 E-Service
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/service/e-service
018 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/budget-management/plan
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/budget-management/report6month
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/budget-management/reportyear
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/ita/ita2563/www2.png?attredirects=0
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/asset/post
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/asset/conclusion
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/asset/reportyear
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/management-development-people/policy
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/management-development-people/plan
027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/management-development-people/criterion
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/management-development-people/report
029 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/transparency/appeal
030 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทุจริตและการพฤติมิชอบ
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/transparency/way
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/transparency/statistics

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/open-participate/way
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/open-participate/open
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/open-participate/intent-board
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/open-participate/board
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/risk-assessment/year
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/risk-assessment/process
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/culture-organization/strengthening
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/-plan-prevent-corrupt/plan
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/-plan-prevent-corrupt/report6month
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/-plan-prevent-corrupt/report-process
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/measure/transparency-internal-office
043 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
   https://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/measure/process