การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

"มาเช้า  กลับช้า  ลาน้อย
ไม่ค่อยหนีโรงเรียน
พากเพียนพัฒนางาน
สมานสามัคคี  มีคุณธรรม"
Comments