ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563


การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563