ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2562
การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2562